استاد حائري - اخلاق

برخی از جلسات از ابتدا ضبط نشده.

عنوان درس: 
موضوع: 
پایه: 
مرجع ارائه دهنده: 
معاونت فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی

نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه

ردیف پخش فایل صوتی دانلود فایل صوتی توضیحات
1 پخش فایل صوتی 456-01.mp3 مقدمات نظری استفاده از نهج البلاغه - مبانی انسان شناسی اسلامی
2 پخش فایل صوتی 456-02.mp3 اصالت و اهمیت عقل انسان
3 پخش فایل صوتی 456-03.mp3 علت عدم تبعیت از عقل - وابستگی به هوای نفس و پیروی از آن
4 پخش فایل صوتی 456-04.mp3 پاسخ به پرسشهای جلسه قبل مخاطبین - تفاوت اخلاق و فلسفه
5 پخش فایل صوتی 456-05.mp3 پاسخ به پرسشهای جلسه قبل مخاطبین - انواع مستضعفین
6 پخش فایل صوتی 456-06.mp3 پاسخ به پرسشهای جلسه قبل مخاطبین - رابطه اخلاق و اقتصاد - رابطه جهت و صفت و فعل
7 پخش فایل صوتی 456-07.mp3 رابطه جهت و صفت و فعل - توضیحاتی پیرامون حبّ دنیا
8 پخش فایل صوتی 456-08.mp3 خروج از تیه (گمراهی، سرگردانی) و ورود به سیر - دعوت نفس به سمت تیه، و دعوت عقل به سمت سیر
9 پخش فایل صوتی 456-09.mp3 پاسخ به پرسشهای جلسه قبل مخاطبین - رابطه انتخاب اصلح در نظام الهی با انتخاب اصلح در نظریه داروین
10 پخش فایل صوتی 456-10.mp3 رابطه برهان (قدرت تحلیل) و احساس (عاطفه)
11 پخش فایل صوتی 456-11.mp3 راه خارج کردن حبّ دنیا از قلب و نشانه های آن - علت تحقق حبّ دنیا - شناخت دنیا، راه مقابله با حبّ دنیا
12 پخش فایل صوتی 456-12.mp3 نتیجه رسیدن به وحدت، سلب منیت و یافتن حس فقر وجودی
13 پخش فایل صوتی 456-13.mp3 نکاتی در مورد امید به خدا