استاد سروش - از خدا پرستي تا تاريخ پرستي

استاد: 
موضوع: 
پایه: 
مرجع ارائه دهنده: 
معاونت فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی

نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه

ردیف پخش فایل صوتی دانلود فایل صوتی
1 پخش فایل صوتی 619-1.MP3
2 پخش فایل صوتی 619-2.MP3