استاد سروش - بررسي تاريخي يک پديده

استاد: 
موضوع: 
پایه: 
مرجع ارائه دهنده: 
معاونت فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی

نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه

ردیف پخش فایل صوتی دانلود فایل صوتی
1 پخش فایل صوتی 621-01.MP3
2 پخش فایل صوتی 621-02.MP3