استاد سلطاني - اصول فلسفه

عنوان درس: 
موضوع: 
پایه: 

نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه

پخش فایل صوتی دانلود فایل صوتی شماره جلد شماره درس شماره صفحه شماره سطر توضیحات
پخش فایل صوتی 314-01.mp3 5 1 9 1 مقدمه
پخش فایل صوتی 314-02.mp3 5 2 37 3 چرا بايد از خداي جهان بحث کرد؟
پخش فایل صوتی 314-03.mp3 5 3 42 7 بحث و گفتگو در خداي جهان، فطري انسان است.
پخش فایل صوتی 314-04.mp3 5 4 45 2 چرا ماديين از اين بحث سرپيچي مي کنند؟
پخش فایل صوتی 314-05.mp3 5 5 47 4 مي گويند چون حواس ما تنها آثاري را در دنبال تأثير ماده ي خارجي مي يابد
پخش فایل صوتی 314-06.mp3 5 6 57 1 راه بحث در ماوراء طبيعت به واسطه کثرت و خطا و لغزش هموار نبوده اطمينان بخش نيست.
پخش فایل صوتی 314-07.mp3 5 7 57 28 قاون عليت و معلوليت ساخته ي تداعي معنا است.
پخش فایل صوتی 314-08.mp3 5 8 53 6 در هيچ گوشه اي از ميدان آزمايش هاي علمي که عرصه هستي و زندگي انسان مي باشد اثري و نشاني از ماوراء طبيعي، نيست.
پخش فایل صوتی 314-09.mp3 5 9 67 1 جهان آفرينش آفريدگاري دارد
پخش فایل صوتی 314-10.mp3 5 10 106 1 تمثيل
پخش فایل صوتی 314-11.mp3 5 11 116 1 بيان اول
پخش فایل صوتی 314-12.mp3 5 12 135 1 توضيح
پخش فایل صوتی 314-13.mp3 5 13 138 1 ما خدا را چگونه تصور مي کنيم؟
پخش فایل صوتی 314-14.mp3 5 14 147 1 خدا يکي است
پخش فایل صوتی 314-15.mp3 5 15 161 1 خداي هستي همه ي کمالات هستي را دارد

صفحه‌ها