استاد وجداني - اعتکاف

عنوان درس: 
موضوع فرعی: 
پایه: 

نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه

پخش فایل صوتی دانلود فایل صوتی شماره درس شماره صفحه شماره سطر توضیحات
پخش فایل صوتی 671- 01.mp3 1 202 19 ويلحق بذلك الاعتكاف وانما جعله من لواحقه
پخش فایل صوتی 671- 02.mp3 2 203 19 الا في مكة فيصلى اذا خرج لضرورة بها حيث شاء ولا يختص