استاد سروش - اخلاق علمي و تکاملي

استاد: 
موضوع: 
پایه: 
مرجع ارائه دهنده: 
معاونت فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی

نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه

ردیف پخش فایل صوتی دانلود فایل صوتی توضیحات
1 پخش فایل صوتی 617-1.MP3 اخلاق مارکسیستی (تکاملی) - اخلاق علمی (استخراج تکلیف عملی از توصیف علمی)
2 پخش فایل صوتی 617-2.MP3 سوسیالیسم علمی و سوسیالیسم خیالی