متن تست و نمونه

عنوان درس: 
موضوع: 
مرجع ارائه دهنده: 
پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه

ردیف پخش فایل صوتی دانلود فایل صوتی
1 پخش فایل صوتی علي کندابي.mp3
2 پخش فایل صوتی رسول ترک.mp3