تفسير حمد

جلسات مربوط به این درس

استاد عنوان درس موضوع موضوع فرعی مرجع پایه عنوان جلسه پخش و دانلود دروس صوتی
امام خميني تفسير حمد تفسير قرآن تخصصي امام خميني - تفسير حمد پخش و دانلود دروس صوتی