روح و انديشه علمي

جلسات مربوط به این درس

استاد عنوان درس موضوع عنوان جلسه پخش و دانلود دروس صوتی
استاد سروش روح و انديشه علمي فلسفه علم دکتر سروش - روح و انديشه علمي پخش و دانلود دروس صوتی