عوامل مؤثر در حفظ رابطه مردم و نظام

جلسات مربوط به این درس

استاد عنوان درس موضوع پایه عنوان جلسه پخش و دانلود دروس صوتی
آيت الله منتظري عوامل مؤثر در حفظ رابطه مردم و نظام علوم سياسي عمومی آيت الله منتظري - عوامل مؤثر در حفظ رابطه مردم و نظام پخش و دانلود دروس صوتی