با قرآن در صحنه(تفسيرقرآن کريم)

جلسات مربوط به این درس

استاد عنوان درس موضوع موضوع فرعی مرجع پایه عنوان جلسه پخش و دانلود دروس صوتی
امام خميني با قرآن در صحنه(تفسيرقرآن کريم) تفسير قرآن تخصصي امام خميني - با قرآن در صحنه(تفسيرقرآن کريم) پخش و دانلود دروس صوتی