مخاطب شناسي

جلسات مربوط به این درس

استاد عنوان درس موضوع پایه عنوان جلسه پخش و دانلود دروس صوتی
استاد شرفي مخاطب شناسي روانشناسي تخصصي استاد شرفي - مخاطب شناسي پخش و دانلود دروس صوتی