ادبيات عرب

جلسات مربوط به این موضوع

استاد موضوع موضوع فرعی مرجع پایه پخش و دانلود دروس صوتی
استاد ملکيان ادبيات عرب نحو صمديه پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني ادبيات عرب نحو هداية النحو پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني ادبيات عرب نحو الفوائد الضيائيه (شرح جامي) پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني ادبيات عرب نحو سيوطي پايه 2 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني ادبيات عرب نحو صمديه پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني ادبيات عرب نحو مغني الاديب پايه 3 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني ادبيات عرب نحو عوامل ملا محسن پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني ادبيات عرب نحو بدايه النحو پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني ادبيات عرب محرمه عوامل ملا محسن پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني ادبيات عرب صرف شرح النظام في الصرف پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني ادبيات عرب صرف شرح تصريف پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني ادبيات عرب صرف صرف مير پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني ادبيات عرب بلاغت مختصر المعاني پايه 3 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني ادبيات عرب بلاغت المطول في البلاغة پايه 3 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني ادبيات عرب بلاغت المطول في البلاغة پايه 3 پخش و دانلود دروس صوتی

صفحه‌ها