ارائه مربوطه: 

استاد محقق داماد - محرمه

عنوان درس: 
مجموعه: 
موضوع فرعی: 
پایه: 
شماره درس: 
65
شماره جلد: 
1
شماره صفحه: 
343
شماره سطر: 
3
توضیحات: 
أحدهما:ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
آدرس فایل صوتی: