ارائه مربوطه: 

استاد محقق داماد - محرمه

عنوان درس: 
مجموعه: 
موضوع فرعی: 
پایه: 
شماره درس: 
66
شماره جلد: 
1
شماره صفحه: 
348
شماره سطر: 
12
توضیحات: 
ويؤيده ما تقدم من عدم الاحترام للإمام الجائر
آدرس فایل صوتی: