ارائه مربوطه: 

استاد عبائي خراساني - لمعه 2

عنوان درس: 
پایه: 
عنوان یا شماره جلد: 
کیفیت صوت: 
عالی
شماره درس: 
12
شماره جلد: 
3
شماره صفحه: 
43
شماره سطر: 
7
توضیحات: 
فإن تعذر ردها بتلف وغيره تخير في الرجوع على من شاء منهما
آدرس فایل صوتی: