ارائه مربوطه: 

استاد عبائي خراساني - لمعه 2

عنوان درس: 
پایه: 
عنوان یا شماره جلد: 
کیفیت صوت: 
عالی
شماره درس: 
15
شماره جلد: 
3
شماره صفحه: 
52
شماره سطر: 
11
توضیحات: 
وفي اشتراط إمكان قسمته قولان)أجودهما اشتراطه)
آدرس فایل صوتی: