ارائه مربوطه: 

استاد ستوده - عدالت

عنوان درس: 
مجموعه: 
موضوع فرعی: 
پایه: 
شماره درس: 
2
شماره جلد: 
0
شماره صفحه: 
327
شماره سطر: 
4
توضیحات: 
وأوضح منه تعريفها الشهيد في باب الزكاة من نكث
آدرس فایل صوتی: