ارائه مربوطه: 

استاد ستوده - عدالت

عنوان درس: 
مجموعه: 
موضوع فرعی: 
پایه: 
شماره درس: 
6
شماره جلد: 
0
شماره صفحه: 
329
شماره سطر: 
3
توضیحات: 
وثانيا ان غاية ما يدل عليه هذه الفقرة كون ستر منافيات
آدرس فایل صوتی: