ارائه مربوطه: 

استاد ستوده - عدالت

عنوان درس: 
مجموعه: 
موضوع فرعی: 
پایه: 
شماره درس: 
10
شماره جلد: 
0
شماره صفحه: 
331
شماره سطر: 
8
توضیحات: 
ومنها ان ما اشتهر بينهم من تقديم الجارح على المعدل
آدرس فایل صوتی: