ارائه مربوطه: 

استاد ستوده - عدالت

عنوان درس: 
مجموعه: 
موضوع فرعی: 
پایه: 
شماره درس: 
13
شماره جلد: 
0
شماره صفحه: 
332
شماره سطر: 
31
توضیحات: 
وغير ذلك مما دل على ترتيب اثر العدالة على حسن الظاهر
آدرس فایل صوتی: