ارائه مربوطه: 
شماره درس: 
8
شماره جلد: 
3
شماره صفحه: 
24
شماره سطر: 
1
توضیحات: 
تکرار صوت قبل
آدرس فایل صوتی: