ارائه مربوطه: 

علامه حسن زاده آملي - اشارات 3

عنوان درس: 
موضوع: 
پایه: 
عنوان یا شماره جلد: 
مرجع ارائه دهنده: 
معاونت فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی
شماره درس: 
3
شماره جلد: 
3
شماره صفحه: 
6
شماره سطر: 
1
توضیحات: 
والشيخ نبه على فساد قولهم بوجود الطبائع المعقولة
آدرس فایل صوتی: