ارائه مربوطه: 

علامه حسن زاده آملي - اشارات 3

عنوان درس: 
موضوع: 
پایه: 
عنوان یا شماره جلد: 
مرجع ارائه دهنده: 
معاونت فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی
شماره درس: 
5
شماره جلد: 
3
شماره صفحه: 
13
شماره سطر: 
11
توضیحات: 
تنبيه اعلم أنك قد تفهم معنى المثلث وتشك هل هو
آدرس فایل صوتی: