شماره درس: 
3
شماره جلد: 
2
شماره صفحه: 
23
شماره سطر: 
25
توضیحات: 
واحتمال السبق بالمعينين بمعنى احتمال كون كل واحد
آدرس فایل صوتی: