ارائه مربوطه: 
شماره درس: 
7
شماره جلد: 
1
شماره صفحه: 
69
شماره سطر: 
1
توضیحات: 
وبقي مما يعفى عن نجاسته شيئان
آدرس فایل صوتی: