ارائه مربوطه: 
شماره درس: 
239
شماره جلد: 
1
شماره صفحه: 
477
شماره سطر: 
10
توضیحات: 
و رفعناه مکانا عليا
آدرس فایل صوتی: