ارائه مربوطه: 
شماره درس: 
245
شماره جلد: 
1
شماره صفحه: 
497
شماره سطر: 
15
توضیحات: 
فإن کان کل مرتبة من العدد
آدرس فایل صوتی: