ارائه مربوطه: 
شماره درس: 
246
شماره جلد: 
1
شماره صفحه: 
501
شماره سطر: 
12
توضیحات: 
قال: يا ابت افعل ما تؤمر
آدرس فایل صوتی: