ارائه مربوطه: 
شماره درس: 
250
شماره جلد: 
1
شماره صفحه: 
522
شماره سطر: 
10
توضیحات: 
الحمدالله
آدرس فایل صوتی: