آموزش تجويد

جلسات مربوط به این درس

استاد عنوان درس موضوع موضوع فرعی مرجع پایه عنوان جلسه پخش و دانلود دروس صوتی
استاد علامي آموزش تجويد تجويد تجويد قرآن پايه 1 استاد علامي - آموزش تجويد پخش و دانلود دروس صوتی