پايه 1

جلسات مربوط به این پایه

استاد موضوع موضوع فرعی مرجع پایه پخش و دانلود دروس صوتی
استاد ملکيان زبان و ادبيات نحو صمديه پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني زبان و ادبيات نحو هداية النحو پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني زبان و ادبيات نحو صمديه پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني زبان و ادبيات نحو عوامل ملا محسن پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني زبان و ادبيات نحو بداية النحو پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني زبان و ادبيات نحو شرح العوامل فی النحو پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني زبان و ادبيات نحو الفوائد الضيائيه (شرح جامي) پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني زبان و ادبيات صرف صرف مير پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني زبان و ادبيات صرف شرح النظام في الصرف پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني زبان و ادبيات صرف شرح تصريف پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد علامي علوم قرآني تجويد قرآن پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد حميد محمدي زبان و ادبيات نحو مبادي العربية جلد 2 پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد حسيني زبان و ادبيات نحو مبادي العربية جلد 3 پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد حسيني زبان و ادبيات نحو مبادي العربية جلد 4 پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد ايزدی زبان و ادبيات نحو بداية النحو پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی

صفحه‌ها