پايه 1

جلسات مربوط به این پایه

استاد موضوع موضوع فرعی مرجع پایه پخش و دانلود دروس صوتی
الموسلي تجويد تجويد قرآن پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد ملکيان ادبيات عرب نحو صمديه پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني ادبيات عرب نحو الفوائد الضيائيه (شرح جامي) پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني ادبيات عرب نحو هداية النحو پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني ادبيات عرب نحو صمديه پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني ادبيات عرب نحو عوامل ملا محسن پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني ادبيات عرب نحو بدايه النحو پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني ادبيات عرب محرمه عوامل ملا محسن پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني ادبيات عرب صرف شرح النظام في الصرف پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني ادبيات عرب صرف شرح تصريف پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني ادبيات عرب صرف صرف مير پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد علامي تجويد تجويد قرآن پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد حميد محمدي ادبيات عرب نحو مبادي العربية جلد 2 پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد حسيني ادبيات عرب نحو مبادي العربية جلد 3 پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد حسيني ادبيات عرب نحو مبادي العربية جلد 4 پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی

صفحه‌ها