پیشینه علم مدیریت

ارائه مربوطه: 

استاد محمدتقی فلسفي - مدیریت از دیدگاه اسلام

در جمع طلاب حوزه علمیه قم، در ادامه سلسله جلسات فن خطابه
پس از ایام تبلیغی دهه اول ماه محرم

موضوع: 
پایه: 
مرجع ارائه دهنده: 
معاونت فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی
شماره درس: 
0
شماره جلد: 
0
شماره صفحه: 
0
شماره سطر: 
0
توضیحات: 
مقدمات بحث علم مدیریت از دیدگاه اسلام 1
آدرس فایل صوتی: