استاد آدينه وند

تعداد فایل های صوتی: 
758

جلسات مربوط به این استاد

استاد موضوع موضوع فرعی مرجع پایه پخش و دانلود دروس صوتی
استاد آدينه وند زبان و ادبيات نحو هداية النحو پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد آدينه وند زبان و ادبيات نحو سيوطي پايه 2 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد آدينه وند زبان و ادبيات نحو صمديه پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد آدينه وند زبان و ادبيات نحو تجزيه و ترکيب پايه 3 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد آدينه وند زبان و ادبيات نحو عوامل ملا محسن پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد آدينه وند منطق تهذيب المنطق و الکلام پايه 2 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد آدينه وند زبان و ادبيات صرف صرف مير پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد آدينه وند زبان و ادبيات صرف صرف ساده پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد آدينه وند زبان و ادبيات صرف شرح أمثله پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد آدينه وند زبان و ادبيات صرف شرح تصريف پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد آدينه وند منطق شرح الرسالة الشمسية پايه 2 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد آدينه وند زبان و ادبيات تجزيه و ترکيب پايه 3 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد آدينه وند منطق الکبري في المنطق پايه 2 پخش و دانلود دروس صوتی