زبان و ادبيات

جلسات مربوط به این موضوع

استاد موضوع موضوع فرعی مرجع پایه پخش و دانلود دروس صوتی
استاد وحدتي زبان و ادبيات عمومی پخش و دانلود دروس صوتی
استاد وحدتي زبان و ادبيات عمومی پخش و دانلود دروس صوتی
استاد وحدتي زبان و ادبيات عمومی پخش و دانلود دروس صوتی
استاد وحدتي زبان و ادبيات عمومی پخش و دانلود دروس صوتی
استاد ملکيان زبان و ادبيات نحو صمديه پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني زبان و ادبيات نحو عوامل ملا محسن پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني زبان و ادبيات نحو مغني الاديب پايه 3 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني زبان و ادبيات نحو شرح العوامل فی النحو پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني زبان و ادبيات نحو بداية النحو پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني زبان و ادبيات نحو هداية النحو پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني زبان و ادبيات نحو الفوائد الضيائيه (شرح جامي) پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني زبان و ادبيات نحو صمديه پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني زبان و ادبيات نحو سيوطي پايه 2 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني زبان و ادبيات صرف صرف مير پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني زبان و ادبيات صرف شرح النظام في الصرف پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی

صفحه‌ها