پايه 2

جلسات مربوط به این پایه

استاد موضوع موضوع فرعی مرجع پایه پخش و دانلود دروس صوتی
استاد منتظري مقدم منطق المنهج الجديد في دراسات علم المنطق پايه 2 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني زبان و ادبيات نحو سيوطي پايه 2 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني منطق منطق حاشیه ملّا عبدالله پايه 2 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد محمدي منطق المنطق مظفر پايه 2 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد عشاق نيا منطق پايه 2 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد شب زنده دار منطق المنطق مظفر پايه 2 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد سيد کمال حيدري منطق المنطق مظفر پايه 2 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد ايزدی منطق المنطق مظفر پايه 2 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد آدينه وند زبان و ادبيات نحو سيوطي پايه 2 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد آدينه وند منطق تهذيب المنطق و الکلام پايه 2 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد آدينه وند منطق شرح الرسالة الشمسية پايه 2 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد آدينه وند منطق الکبري في المنطق پايه 2 پخش و دانلود دروس صوتی