استاد مدرس افغاني - صرف میر

عنوان درس: 
مجموعه: 
موضوع فرعی: 
پایه: 
مرجع ارائه دهنده: 
معاونت فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی

نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه

ردیف پخش فایل صوتی دانلود فایل صوتی شماره درس شماره صفحه شماره سطر توضیحات
1 پخش فایل صوتی 664-01.mp3 1 28 1 بدان أيدك الله تعالى في الدارين كه كلمات لغت عرب
2 پخش فایل صوتی 664-02.mp3 2 28 2 وتصريف در لغة كردانيدن جيزي است از جائي بجائي
3 پخش فایل صوتی 664-03.mp3 3 28 12 فصل ميزان در شناختن حروف اصلى از حروف زوايد فاء و عين و لام است
4 پخش فایل صوتی 664-04.mp3 4 29 3 و مزيد فيه اسم ثلاثى بسيار است و اسم رباعي مجرد را بنج صيغه است
5 پخش فایل صوتی 664-05.mp3 5 29 19 فصل دانسته شد كه فعل ثلاثى مجرد را سه صيغه است
6 پخش فایل صوتی 664-06.mp3 6 30 17 فصل فعل رباعي مجرد را يك بنا است جنانكه مذكور شد
7 پخش فایل صوتی 664-07.mp3 7 31 15 فصل فعل مستقبل را از فعل ماضى كيرند بزيادتى يك حرف از حروف اتين
8 پخش فایل صوتی 664-08.mp3 8 32 4 وتما در نصرتما كاه ضمير تثنيه مذكر مخاطب وكاه ضمير
9 پخش فایل صوتی 664-09.mp3 9 32 20 وتاء در تنصرين وتضربين علامت خطاب و حرف
10 پخش فایل صوتی 664-10.mp3 10 33 17 فصل امر مخاطب را از فعل مستقبل مخاطب كيرند
11 پخش فایل صوتی 664-11.mp3 11 34 10 فصل بدا نكه فعل برد و نوع بود معلوم و مجهول معلوم آنست
12 پخش فایل صوتی 664-12.mp3 12 35 13 فصل جون فعل مستقبل را از براى مفعول بنا كنند
13 پخش فایل صوتی 664-13.mp3 13 35 20 و در امر غائب معلوم كوئي ليضربن ليضربان ليضربن
14 پخش فایل صوتی 664-14.mp3 14 35 18 فصل بدانكه جون نون تأكيد ثقيله در ايد در امر حاضر
15 پخش فایل صوتی 664-15.mp3 15 36 12 فصل بدانكه صيغه فعال مبالغه را بود در فاعل جون

صفحه‌ها