استاد مدرس افغاني

تعداد فایل های صوتی: 
1 686

جلسات مربوط به این استاد

استاد موضوع موضوع فرعی مرجع پایه پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني زبان و ادبيات نحو عوامل ملا محسن پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني زبان و ادبيات نحو مغني الاديب پايه 3 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني زبان و ادبيات نحو بداية النحو پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني زبان و ادبيات نحو هداية النحو پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني زبان و ادبيات نحو صمديه پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني زبان و ادبيات نحو سيوطي پايه 2 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني زبان و ادبيات نحو الفوائد الضيائيه (شرح جامي) پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني منطق پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني اصول فقه معالم الاصول تخصصي پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني زبان و ادبيات محرمه عوامل ملا محسن پايه 1 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني فقه متاجر الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية پايه 5 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني اصول فقه قوانين الاصول تخصصي پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني فقه طهارت الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية پايه 4 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني فقه صوم الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية پايه 4 پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني فقه صلاة الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية پايه 4 پخش و دانلود دروس صوتی

صفحه‌ها