شرح تصريف

جلسات مربوط به این درس

استاد عنوان درس موضوع موضوع فرعی مرجع پایه عنوان جلسه پخش و دانلود دروس صوتی
استاد مدرس افغاني شرح تصريف زبان و ادبيات صرف شرح تصريف پايه 1 استاد مدرس افغاني - صرف پخش و دانلود دروس صوتی